BeneluxNet

BeNeLux-Studien in het Nederlands


In het kort

Een expert over de Benelux Unie weet hoe de lidstaten zich onder elkaar verhouden en kent hun relaties met de buurlanden, alsook hun pioniersfunctie in Europa en hun belangrijke positie in de wereld. In de master BeNeLux-Studien kunt u hiervoor op basis van drietalig onderwijs (Frans, Nederlands, Duits) brede wetenschappelijke expertise en omvangrijke vakkennis opdoen naast praktijkervaring en (digitale) mediacompetentie. Bovendien doorloopt u een uitdagend stageprogramma in de Benelux dat de klemtoon op Europa legt.

Start master: oktober 2023/2024

Duur: 4 semester

Start: Oktober

Studielast: 120 ECTS

Onderwijstalen: Duits, Frans (afhankelijk van de cursus)

Toelatingsprocedure: zonder toelatingseisen (geen NC)

Stage in het buitenland verplicht

Studie

Wat houdt de opleiding in?

De Benelux Unie is een innovatief politiek, economisch en cultureel samenwerkingsverband in het centrum van Europa. Hierin wordt toekomstgericht over complexe en actuele maatschappelijke thema’s zoals meertaligheid, veiligheid, energie, duurzaamheid, jeugdbeleid en migratie onderhandeld. De innovatieve masteropleiding BeNeLux-Studien biedt de kans om de historische voorwaarden, de structuren en de inbedding te begrijpen in de Europese en globale context. Op basis van die kennis is het dan mogelijk intercultureel te bemiddelen en de processen mee vorm te geven. De master biedt de mogelijkheid dit Europees laboratorium interdisciplinair, internationaal en gericht op de praktijk in een kleine studiegroep te verkennen. De opgedane inzichten leert u te plaatsen in bredere samenhangen. Hiervoor ligt de klemtoon op vakkennis, digitale techniekcompetentie, het verdiepen van taalcompetentie en een exclusieve stage in het buitenland.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is ingedeeld in 9 modules:

 • Cultuur en geschiedenis van de Benelux
 • Taalmodule: meertalige conversatiecompetentie en tekstcompetentie (Frans, Nederlands) 1
 • De lidstaten van de Benelux in de Unie en de instituties van de Europese Unie
 • Keuzevakken Economie
 • Taal- en cultuurbemiddeling (Duitsland, Frankrijk)
 • Taalmodule: meertalige conversatiecompetentie en tekstcompetentie (Frans, Nederlands) 2
 • Stage (1 semester)
 • Praktijk digitale media en interculturele vaardigheden
 • Masterscriptie

Opleidingsonderdeel in het buitenland

Het lopen van een stage is een centraal onderdeel van de master. Eén semester biedt u de gelegenheid bij belangrijke instellingen van de Benelux Unie stage te lopen, waarvan sommige exclusieve stageplekken ter beschikking stellen.

Praktijkervaring

Dankzij het Belgienzentrum (BELZ) bestaat al direct contact met instellingen van de Benelux Unie. Bovendien is de Benelux Unie naast andere economische en politieke instellingen een van de (stage)partners van de opleiding.

Vertegenwoordigers van deze instellingen onderwijzen in verschillende modules. Ze lichten in een van de bestuurstalen aan de hand van praktijkvoorbeelden toe hoe de Benelux Unie werkt en wat de politieke en economische relevantie ervan is voor Europa en de wereld. Dit is een belangrijke aanvulling op andere opleidingsonderdelen zoals de modules economie of cultuurgeschiedenis, en bereidt u uitgebreid op de stage voor.

Met enkele partners bestaat er al een overeenkomst over dat gevallen uit hun praktijk voor de masterscriptie wetenschappelijk behandeld kunnen worden.

Uitrusting

Met het Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) beschikt de Universität Paderborn over hedendaagse faciliteiten en ondersteuningsmogelijkheden voor mediaproductie, soft- en hardware of mediapraktijk.

Bovendien baat de universiteit succesvol zelf een digitaal platform voor cultuurtransfer uit: BelgienNet. De ontwikkeling van dit platform bracht veel digitale en interculturele expertise mee die wordt onderwezen binnen de praktijkonderdelen van de BeNeLux-Studien.

Projecten

De opleiding BeNeLux-Studien is transdisciplinair en interfacultatief opgebouwd: de vakken geschiedenis, romanistiek, germanistiek, economie en het taalleercentrum Zentrum für Sprachenlehre (Nederlands) maken er onderdeel van uit. Er ontstaat ook een nieuw platformproject: het BeneluxNet. Dit platform zullen de masterstudenten onder wetenschappelijke begeleiding op basis van hun verworven kennis in verschillende digitale formats verder kunnen ontwikkelen. Aan zulke projecten mee te werken maakt een belangrijk deel uit van de studie.

Perspectieven

Wat komt er na de masteropleiding?

Beroepsperspectieven

Na de master kunnen studenten werken binnen en voor

 • de (Europese) (cultuur)politiek van de Benelux;
 • de transculturele bemiddeling tussen de lidstaten van de Benelux Unie, Frankrijk, Duitsland, de EU, NRW;
 • samenwerkingsverbanden in meertalige, federale en (supra)nationale contexten;
 • politieke, economische, culturele communicatie in het bestuur, de media, het openbaar domein
 • de verdere ontwikkeling van de Europese Unie op verschillende niveaus.